bg | ro | en |

Новини назад

Планът за възстановяване - възможности за бизнеса

01.11.2021

Партньорите ни от консултанската компания ЕЛЛЕА споделиха полезна информация, която би била полезна на българските предприемачи. Цялата статия е публикувана в пратформата Fininfo.bg.

В последната към момента версия на Плана за възстановяване и устойчивост на България, подадена за одобрение към Европейската комисия са планирани почти 1,4 млрд. лв. европейски средства за проекти и инициативи на бизнеса. От тях над 1 млрд. евро ще са безвъзмездно финансиране, разпределени за финансиране на проекти в следните направления:

  • Технологична модернизация в предприятията

Финансирането ще бъде за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, както и свързан с тях софтуер, а за него ще могат да кандидатстват малки и средни предприятия (МСП, с персонал до 250 души) и т.нар. „малки предприятия със средна пазарна капитализация“ (с персонал между 250 – 499 служители). Покана за кандидатстване с проекти се очаква през първото тримесечие на 2022 г.

  • Дигитализация, ИКТ технологии и услуги

Микро, малки и средни фирми ще могат да кандидатстват за индиректна финансова подкрепа чрез ваучери, с които да „закупят“: услуги за ИКТ дигитален маркетинг, разработване на уеб-базирани платформи, уебсайтове, мобилни приложения и други; софтуер за управленски, производствени и логистични процеси, за информационна и киберсигурност, както и хардуер, свързан с новите приложения. Старт на покана за кандидатстване се очаква през първото тримесечие на 2022 г.

  •  Инвестиции във възобновяема енергия

Финансирането ще бъде за малки и средни предприятия, малки предприятия със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация от всички сектори без фирми, които се занимават с производство на енергия и земеделски производители. Ще може да се кандидатства за изграждане на системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 1 MW, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия. Покана за кандидатстване с проекти се очаква през второто тримесечие на 2022 г.

  •  Ресурси и кръгова икономика

Микро, малки, средни и големи фирми от преработващата промишленост ще могат да кандидатстват с проекти за внедряване на технологии, закупуване на оборудване и свързани с това услуги, които имат като краен ефект намаляване на отпадъците; намаляване на използваните суровини материали; подобряване качеството на продуктите и тяхната устойчивост; осигуряване на съответствие с европейските стандарти и изисквания; по-добра информираност на крайния потребител. Покана за кандидатстване с проекти се очаква през първото тримесечие на 2022 г.

  •  Енергийна ефективност на сгради

Микро, малки, средни и големи фирми ще могат да кандидатстват за извършване на енергийно обследване, концепция и проектиране, както и за инвестиции за предписаните мерки, в т.ч. смяна на дограма, поставяне на топлоизолация, подмяна на отоплителни уреди и осветление, изграждане на по-ефективни системи за вентилация, климатизация, ВЕИ и др. Старт на покана за кандидатстване се очаква през първото тримесечие на 2022 г.

Вижте повече на Fininfo.bg


Още по темата