bg | ro | en |

БИОГОРИВА

Наименование на проекта: Биогорива – източник на съвместно устойчиво развитие в областта на трансгранично сътрудничество

Финансираща програма: Romania-Bulgaria Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013, EC ERDF

Период на осъществяване: август 2011 – януари 2013

Кратко описание:

Главни цели: Създаване на подкрепа и популяризиране добиването и използването на биогорива, с цел постигане на устойчиво развитие на трансграничния регион Русе – Гюргево. Проектът насърчава и укрепва съвместната дейност в рамките на научно изследване, провеждано от изследователски институти, университети и малки и средни предприятия, както и стимулира иновациите и трансфера на технологии между тези единици. По този начин се сформира информационна мрежа между науката и производството, която почти не съществува към дадения момент в Румъния и България.

Проектът насърчава сътрудничеството между регионите, общностите и местните власти на двете области с цел разрешаването на някои общи проблеми чрез формулиране и прилагане на трансгранични стратегии, които да допринесат за развитието на двете общности от икономическа, социална и екологична гледна точка. Бенефициент по проекта по косвен път бе населението на трансграничната зона поради нарасналите възможности на пазара на труда, което е резултат от икономическото съживяване на региона. Икономическите ползи от проекта могат да се забележат под формата на изградена адекватна инвестиционна структура, базирана на конкретни и точно изработени планове, които да популяризират бизнес средата с цел привличането на инвеститори от целевите групи. Популяризирането на социална стабилност в зоната Гюргево-Русе се базира на изграждането на широка обществена кохезия за устойчиво развитие в региона.

Сайт на проектаwww.biofuels.dbioro.eu

Партньори:

Национален институт за изследвания и развитие на биологическите науки 
Телефон: +40 21 220 77 80 
Факс: +40 21 220 76 95 
E-mail: office@dbio.ro

Национален институт за научни изследвания – развитие на машини и оборудване за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост – INMA 
Телефон: +40 21 269 32 55 
Факс: +40 21 269 32 73 
E-mail: icsit@inma.ro

Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
Телефон: +359 82 888 465 
Факс: +359 82 845 708 
E-mail: secretary@uni-ruse.bg

Местен съвет Роата де Жос 
Телефон: +40 246 266 103 
Факс: +40 246 266 115 
E-mail: cl_roatadejos@yahoo.com