bg | ro | en |

България

Територия

110 993 км2

Население (към 31.12.2017 г.)

      - мъже

      - жени

      - в градовете

      - в селата

7 050 034 души

3 422 409 души

3 627 625 души

5 181 755 души

1 868 279 души

БВП (номинален, 2017 г.)

56,8 милиарда долара

БВП на глава от населението (номинален, 2017 г.)

8 031,6 долара

БВП на глава от населението (ППП, 2017 г.)

20 329,3 долара

Инфлация (октомври, 2018 г.)

3,6%

Основен лихвен процент (октомври, 2018 г.)

0%

Минимална брутна заплата (от 01.01.2018 г.)

510 лева (261 евро)

Средна месечна брутна заплата (септември, 2018 г.)

1135 лева (580.3 евро)

Външен дълг (септември, 2018 г.)

33,7 милиарда евро

Безработица (октомври, 2018 г.)

5,9%

Корпоративен данък

10%

ДДФЛ

10%

ДДС

20%

  - настанявания в хотели и други подобни заведения

9%

 - вътреобщностни доставки, износ на стоки извън ЕС и международен транспорт

0%

Преки чуждестранни инвестиции (2017 г.)

901,9 милиона евро

Стокообмен между България и Румъния (2017 г.)

4,31 милиарда евро

Национален празник

3 март (Ден на Освобождението от османско владичество)