bg | ro | en |

ДАНТЕ


 

ДАНТЕ – ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И ПРОЦЕСИ СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТА ПО РЕКА ДУНАВ

 

Източници на финансиране:
Транснационална програма Дунав 2014-2020

 


Кратко описание:

ДАНТЕ цели да идентифицира и елиминира административните бариери за вътрешноводния транспорт по река Дунав и плавателните й притоци като съвместна инициатива на частния сектор и националните власти, отговорни за тези бариери.

Данте функционира като умна мрежа, поддържана от EUSDR/PA1A и други важни заинтересовани страни на национално ниво в това да осигурява по-добри рамкови условия за вътрешноводен транспорт. Беше създадена и поддържана активна платформа от поне 20 ключови организации в програмния регион, за да се подсилят екологичните, безопасни и балансирани транспортни системи. Тази платформа включва услуги на ЕК (DG MOVE, DG Regio), заинтересовани страни от правителствения и частния сектор, които да преодолеят административните и съпътстващи финансови бариери в 5 тематични области: Гранична полиция, данъчни и митнически служби; Органите за навигация и контрол на трафика; Пристанищни власти/администрации; Водни и канални администрации; други.

Проектните партньори събраха и анализираха информацията от заинтересованите страни на национално ниво, подадена през транснационалния инструмент за докладване на бариери във вътрешноводния транспорт: (https://www.prodanube.eu/administrativebarriers). Този иновативен многоезичен инструмент позволява по уникален начин да се картографират всекидневните бариери, пред които се изправят ползвателите на вътрешноводен транспорт и това доведе до създаването на база данни, която ще е основа за бъдещи анализи и препоръки. ДАНТЕ систематично въведе процедури по консултации със заинтересованите страни в законови и регулаторни актове на публичната администрация, отнасящи се до вътрешноводния транспорт. Цялата събрана информация беше структурирана в консолидирани доклади и обсъдена в широк формат с компетентните власти и ключовите заинтересовани страни на срещи и работни маси на национално и международно ниво.

Изпълнението на проекта доведе до по-добро управление на тази екологична, европейска, централна транспортна инфраструктура и до намаляване на логистичните разходи за всички икономически сектори, които зависят от транспорта по вода за своята конкурентоспособност на глобално ниво.

Период на изпълнение: януари 2017 - юни 2019