bg | ro | en |

ДАНТЕ

ДАНТЕ
ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И ПРОЦЕСИ СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТА ПО РЕКА ДУНАВ

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dante


Източници на финансиране:
Транснационална програма Дунав 2014-2020


Кратко описание:

„ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав” е проект, финансиран от ЕС по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 и е с продължителност 30 месеца (януари 2017 г. – юни 2019 г.).

Проектът се изпълнява от широк партньорски консорциум с 16 основни партньори и 12 асоциирани стратегически партньори, сред които Дунавската комисия, Министерството на транспорта на Румъния, държавни институции, асоциации на корабоплаватели, пристанищни власти, спедитори и превозвачи и неправителствени организации от 10 европейски държави. България се представлява от Българо-румънска търговско-промишлена палата, а асоцииран стратегически български партньор е Булмаркет ДМ ООД.

Идеята на проекта следва концепцията „Една и съща река – едни и същи правила“ – (“Same river – Same rules”), a целта му е да хармонизирането на административната уредба и законодателството по целия речен път, включително плавателните притоци на реката.

Александру Капацу, президент на Pro Danube International:

„Административните процедури и свързаните такси при превоза на стоки и пътници по р. Дунав и плавателните му притоци, произтичащи от различието в законодателствата на всяка една от дунавските държави, са огромни пречки пред широкомащабното и ефективно използване на тази основна транспортна европейска инфраструктура. В този смисъл ДАНТЕ е важна стъпка към намаляването и отмяната на най-важните административни бариери за корабоплаването по международно координиран начин”.  

За да постигнат целта си в края на проекта, партньорите:

  • събраха и анализираха информация на национално ниво във всички партньорски държави, вкл. чрез специално адаптирана за целта онлайн платформа за докладване на бариери и споделяне на добри практики;
  • проведоха множество работни срещи, кръгли маси и форуми на национално и международно ниво с участието на компетентните органи и представители на икономическите субекти – реалните ползватели на реката. По време на срещите бяха обсъждани актуални проблеми пред бизнеса, свързан с реката, и възможните техни решения;
  • обобщиха резултатите от срещите със заинтересованите страни в дунавските държави и подаваните през електронната платформа за сигнали за административни пречки  пред корабоплаването в окончателен консолидиран доклад за предприемане на конкретни стъпки, координирани съвместно между Европейската комисия, работната група за вътрешноводния транспорт към Дунавската стратегия, Дунавската комисия, националните правителства на Дунавските държави;
  • изготвиха и финализират стратегия и план за управление на Дунавския регион с конкретни мерки за минимизиране на административните тежести и хармонизиране на процесите по реката.

Проектът бе фокусиран върху пет тематични области:

1. Гранична полиция, данъчни и митнически служби
2. Органите за навигация и контрол на трафика
3. Пристанищни власти / администрации
4. Водни и канални администрации
5. Други съответни органи за налагане на бариери (например здравен контрол, управление на бедствия и т.н.)

Изпълнението на проекта следва да доведе до по-доброто управление на река Дунав – тази екологосъобразна европейска централна транспортна инфраструктура, до намаляване на логистичните разходи на основни отрасли, зависими от водния транспорт, както и за повишаване на тяхната конкурентоспособност в глобален мащаб.

Период на осъществяване: януари 2017 – юни 2019