bg | ro | en |

Дионисус

ДИОНИСУС

ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ И УСТОЙЧИВИ МУЛТИМОДАЛНИ И ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТНИ ВЕРИГИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

www.interreg-danube.eu/dionysus


Източници на финансиране:
Транснационална програма Дунав 2014-2020


Дунавските (и морските) пристанища са изключително важни за икономическото развитие на Дунавския регион. Те са възможност за увеличаване на стокообмена, растеж в областта на екологията и създаване на работни места в него. Заради това инвестициите в пристанищата по вътрешните водни пътища (вкл. железопътни, пътни и връзки по море) ще трябва да съответстват на транспортната инфраструктура около тях и регионалните планове за развитие.

Подобряването на пристанищната инфраструктура и услугите, предоставяни от нея, са от решаващо значение за намаляване на транспортните разходи. Това ще увеличи свързаността, ще улесни търговията и ще стимулира търговските потоци в Дунавския регион.

За проекта:

Проектът ДИОНИСУС официално стартира на 1 юли 2020 г., като резултат от сътрудничеството между пристанищните администрации и операторите, бизнес асоциациите, академичните среди и националните власти на крайдунавските страни. Проектът се ръководи от Pro Danube Romania, финансиран е от Транснационална програма Дунав и е продължение на проекта DAPhNE. Целта на ДИОНИСУС е да реши основните регионални предизвикателства в планирането и управлението на пристанищната инфраструктура, за да се улесни интеграцията на Дунавския регион към интелигентните и устойчиви мултимодални транспортни вериги.

ДИОНИСУС помага за разработването на политики за развитие на транспортния коридор по Дунав. Екипът направи анализи на съществуващата железопътна и пътна инфраструктура за достъп до дунавските пристанища, отбеляза недостатъците в нея и даде препоръки за отстраняването им.

Бяха разработени планове за развитие на пристанищата по Дунав, оперативни бизнес модели за качествено и устойчиво развитие на региона, както и механизми за привличането на инвестиции в него. Създаден бе и Общ план за речната круизна индустрия.

Всички резултати от проекта са съобразени с конкретните цели на ЕС в областта на транспорта, TEN-T и политиката на сближаване, превръщайки ДИОНИСУС в основен инструмент за прилагането на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион (EUSDR).

Период на изпълнение: 01.07.2020 - 31.12.2022