bg | ro | en |

Новини назад

Облекчeния за онлайн търговците на стоки и услуги в ЕС

16.10.2020

Нарастващата онлайн търговия и по-специално продажбите към физически лица, живеещи в държава, различна от държавата на изпращача, доведе до няколко решения от страна на Европейския съюз, които значително ще облекчат административните разходи на търговците. Информацията ни предостави SKK Delta Consult – компания членка на Българо-румънска палата.

От средата на следващата година предстоят значителни промени, които засягат електронната търговия със стоки и услуги (B2C) във всички държави от ЕС:

  • Въвежда се дигиталният портал OSS (One Stop Shop), който ще облекчи декларирането на вътреобщностните дистанционни продажби на стоки и услуги;
  • Премахва се освобождаването от ДДС при внос на стоки с незначителна стойност до 150 EUR в ЕС и декларирането на дължимото за тях ДДС чрез IOSS (Import One Stop Shop);
  • Онлайн платформите, които подпомагат продажбата до крайния клиент ще бъдат отговорни за начисляването и събирането на ДДС за всяка продажба на търговеца.

Една от взетите мерки засяга вътреобщностните дистанционни продажби на стоки и услуги в ЕС. Тя позволява на търговците да декларират продажбите си във всяка една държава от ЕС чрез дигитален онлайн портал (One Stop Shop), който ще е достъпен в държавата, в която са регистрирани и освен това ще бъде на техния език. Тази промяна влиза в сила от 01.07.2021 г.

Какво представляват дистанционните продажби? Това са продажби, при които продавачът и купувачът се намират в различни държави членки, доставчикът е регистриран по ДДС, транспортът на стоката е за сметка на доставчика, а купувачът е физическо лице.

Действащи изисквания до 30.06.2021 г. Съгласно правилата в момента, всяка фирма, която реализира продажби на стоки на физически лица над определен праг във всяка държава от ЕС (варират от 20 000 EUR до 100 000 EUR), подлежи на регистрация по ДДС в конкретната държава и съответно спазва правилата за деклариране и внасяне на ДДС в нея. Това поражда огромна административна и финансова тежест за търговците, която според оценка на ЕС възлиза на около 8 000 евро за всяка държава, в която търговецът е регистриран по ДДС.

Изменения, влизащи в сила от 01.07.2021 г. Решението за увеличаване на обхвата на дигиталния портал MOSS (mini one stop shop) с възможността и търговците на стоки да декларират продажбите си в ЕС в единна система за подаване на ДДС (OSS), ще намали значително разходите на фирмите по администрирането на този процес (според проучване на ЕС с около 95%). След влизането на решението в сила, ще отпадне необходимостта от регистрация по ДДС на търговците във всяка държава от ЕС, в която продават (B2C) стоките си. Ще бъде достатъчно да се регистрират единствено в страната, в която са установени, за да използват системата OSS, която ще бъде разположена на онлайн платформата на местната данъчна администрация и ще бъде достъпна на техния език. Търговците ще могат да декларират продажбите си и начисленото върху тях ДДС във всяка държава от ЕС на едно място, съответно ще внасят ДДС-то си по сметка на НАП, която впоследствие ще го разпределя по държави. Увеличава се и периодът на деклариране и той вече ще бъде 3 месеца. Фирмите вече няма да се нуждаят от присъствие във всяка държава, за да спазват изискванията за деклариране на ДДС там.

Целите на тези промени са:

  • Да улеснят онлайн търговците, които оперират извън страната, в която са регистрирани;
  • Да се намалят разходите по администриране на продажбите;
  • Да осигури лоялна конкуренция на бизнеса в ЕС, т.е. независимо къде е регистриран и къде продава търговецът, ДДС върху всички доставки ще се внася, независимо от стойността им;
  • Борба с ДДС измамите - за продажбите си в чужбина фирмите ще могат да бъдат проверявани както от данъчната администрация в държавата, в която са регистрирани, но и данъчните администрации на страните, в които живеят техните клиенти.

Въвежда се годишен праг от 10 000 EUR на доставки на стоки и услуги към физически лица от други държави от ЕС. Това се предвижда в случай на инцидентна доставка на стока към физическо лице от друга държава, фирмата да не се регистрира по системата OSS.

За България това облекчение има и обратна страна, заради прага от 50 000 лева за задължителна регистрация по ДДС. Ако търговецът извършва предимно или само дистанционни продажби, ще се наложи да се регистрира по ДДС много преди да достигне 50 000 лева оборот, за да може да си декларира коректно продажбите в OSS.

Системата OSS /one stop shop/ е продължение на MOSS /mini one stop shop/, която ще действа до 30.06.2021г. Към момента MOSS дава възможност да се декларират само далекосъобщителни и електронни услуги, извършвани от доставчиците към физически лица в ЕС. От 01.07.2021 в системата OSS ще могат да се декларират както вътреобщностните дистанционни продажби на стоки от онлайн търговците така и доставката на всякакви други услуги, оказвани от фирми на физически лица от ЕС, живеещи в различна държава от държавата, в която е регистрирана фирмата.

 


Още по темата