bg | ro | en |

ЕКО-ФОРС

Наименование на проекта: ЕКО-ФОРС – Съвместни действия за екологична отговорност на фирмите от трансграничния българо-румънски регион

Финансираща програма: Romania-Bulgaria Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013, EC ERDF

Кратко описание:

Главни цели

Да се допринесе за устойчивото развитие на трансграничната зона чрез опазване на околната среда. Да се насърчат трансграничното сътрудничество и взаимните усилия в решаването на общи проблеми и да се използва потенциала на граничната зона по устойчив начин. Съобразно стратегията на програмата, дейностите са възможност да се изгради рамка на взаимно сътрудничество по въпроси, които представляват общ интерес и да се организират общи инициативи, които да затвърдят регионалната идентичност на трансграничната област, насърчавайки устойчивото развитие.

Специфични цели

Да се подобри осведомеността сред икономическите субекти в трансграничната зона за обстановката с околната среда в посока на минимизиране на негативното въздействие върху нея в трансграничен аспект. Специфичната цел на проекта кореспондира директно с втората цел на Приоритетна ос 2 – Околна среда: Да подобри осведомеността за опазване и контрол на околната среда в трансграничната зона. Поставената цел беше ясна и конкретна: да промотира поведение, щадящо природата сред някои от най-големите замърсители – икономическите субекти и конкретно малките и средни предприятия, позиционирани в трансграничния регион. Целта беше постигната чрез осъществяването на кампания за подобряване на осведомеността, стимулираща бизнесът да допринесе за опазването на природните дадености на региони, да промени отношението си и да се отнесе с грижа при употребата на природните ресурси и създаването и изхвърлянето на отпадъци. При дейностите се използваха разнообразни инструменти и комуникационни техники, които да подобрят осведомеността на три нива: фирмен мениджмънт, служители и секторни асоциации, чрез което да се синхронизират общите действия на участниците.

Интернет страница на проектаwww.eco-force.eu

Период на осъществяване: юни 2010 – ноември 2011

Партньори

Русенска търговско-индустриална камара 
Телефон: +359 82 825875 
Факс: +359 82 825873 
e-mail: info@rcci.bg

Асоциация за устойчиво развитие Слатина (АУРС) 
Телефон: +40 249 416 345 
Факс: +40 249 416 345

Румънска фондация за активност в екологията – Крайова 
Телефон: +40 251 419 053 
Факс: +40 251 419 053 
e-mail: office@aer-fundatie.ro

Общество Идейн 
Телефон: +359 82 83 11 83 
e-mail: eco-force@idein.eu