bg | ro | en |

ЕКО-ФОРС

ЕКО-ФОРС
СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОТГОВОРНИ ТРАНСГРАНИЧНИ МСП


Източници на финансиране:
Програма за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013


Кратко описание:

Главните цели на проект Еко-Форс бяха:

1. Да допринесе за устойчивото развитие на трансграничната зона чрез опазване на околната среда.
2. Да насърчи трансграничното сътрудничество и взаимните усилия в решаването на общи проблеми и да се използва потенциала на граничната зона по устойчив начин.

Съобразно стратегията на програмата, дейностите бяха възможност да се изгради рамка на взаимно сътрудничество по въпроси, които представляваха общ интерес и да се организират общи инициативи; да се затвърди регионалната идентичност на трансграничната област и да се насърчи устойчивото развитие.

Специфичната цел на проекта беше да се увеличи осведомеността сред икономическите субекти в трансграничната зона с оглед на това да се подобри тяхното екологично представяне с цел минимизиране на отрицателното въздействие върху околната среда в трансграничния район.

Проектът бе направен така че да е много конкретен и фокусиран: целта беше да се насърчи природосъобразно поведение сред някои от най-големите замърсители на околната среда – компании от трансграничния регион. Целта беше постигната чрез провеждането на мащабна кампания за повишаване на осведомеността, която да стимулира бизнеса да допринесе за подсилване на природните дадености в техния регион, да промени поведението си и да внимава повече при използването на природните ресурси, образуването и изхвърлянето на отпадъци.

Бяха използвани различни инструменти и комуникационни техники за повишаване на осведомеността на три нива: сред управители на фирми, служители на фирми и секторни асоциации, като по този начин се синхронизират усилията на всички страни, загрижени за максимизиране на ефекта. Проектът бе изпълнен в партньорство с 4 български и румънски асоциации.

Период на изпълнение: юни 2010 - ноември 2011