bg | ro | en |

Новини назад

Електронните фактури стават задължителни в Румъния от 2024 г.

28.11.2023

От 1 януари 2024 г. влиза в сила задължението да се изпращат фактури в XML електронен формат (e-Invoice) в рамките на B2B търговски отношения за следните категории субекти:

 • Икономически оператори, установени в Румъния, независимо от техния статут на регистрация по ДДС и независимо от статуса на получателя в регистъра на електронните фактури на румънски;
 • Данъчно задължени лица, установени в Румъния, за транзакции, включващи доставки на стоки и услуги, направени в Румъния, извън B2G (Business-to-government) отношения;
 • Икономически оператори, които не са установени в Румъния, но са регистрирани по ДДС в страната.

Задължението за e-Invoice за B2G транзакции е активно от 2022 г., но от 1 януари 2024 г. фактурите, които не са отчетени в системата e-Invoice, вече няма да могат да бъдат компенсирани. Между 1 януари и 30 юни 2024 г. фактурите ще трябва да се издават както в XML формат, така и на хартия или в PDF формат. След 1 юли 2024 г. като данъчен документ ще се признава само електронната фактура в XML формат.

Правото на приспадане на данък ще продължи да се основава на класическия формат до 1 юли 2024 г., когато XML електронните фактури ще станат единственият признат формат. След тази дата получаването на фактури във формат, различен от XML, в B2B отношения ще се наказва с глоба, пропорционална на въведения ДДС в съответната фактура. При липса на ДДС не се налага глоба, но се предвиждат законодателни промени, свързани с този аспект.

Фактури за вътреобщностни доставки или износ, които имат място на доставка в Румъния, няма да се изпращат чрез електронна фактура, съгласно чл. 275 от данъчния кодекс, представляващи изключения от задължението за предаване в системата.

Вписването в регистъра на електронните фактури на Румъния не е задължително. Системата ще включва както облагаеми (фактури с ДДС), така и освободени (фактури без ДДС) операции, с изключение на вътреобщностни доставки и износ, ако мястото на извършване е в Румъния.

Продажбите на физически лица не изискват издаване на електронни фактури, с изключение на туристическите обекти, които събират стойността на услугите чрез ваучери за почивка.

Срокове и санкции: Фактурите трябва да бъдат представени в националната система RO e-Invoice в рамките на 5 работни дни от издаването им, но не по-късно от 5 работни дни от крайния срок за издаване на фактурата.

Размерът на глобите ще варира в зависимост от категорията на данъкоплатците:

 • 5000 - 10000 леи за големи данъкоплатци;
 • 2500 - 5000 леи за средни данъкоплатци;
 • 1000 - 2500 леи за други юридически и физически лица.

От 1 януари до 31 март 2024 г. ще има гратисен период за адаптиране към новите разпоредби, валидни за всички данъкоплатци.

Как се случва вписването в регистъра на електронните фактури на RO:

 1. Регистрацията във виртуалното частно пространство (SPV) се извършва с цифров сертификат на фирма или счетоводител, през портала на ANAF.
 2. В случай на използване на цифров сертификат на счетоводителя, регистрацията ще се извършва от неговия компютър.
 3. Ако имате няколко фирми с един и същи счетоводител, упълномощаването на едната дава възможност за упълномощаване на останалите.
 4. При липса на цифров сертификат на фирмата, той може да бъде получен от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги.

Получаване на цифров сертификат:

 • Изберете акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, съгласно закон 455/2001.
 • Следвайте стъпките на доставчика, за да получите цифров сертификат.

Използване на цифровия сертификат:

 1. В отношенията с бизнес партньори за електронно предаване на правна кореспонденция: договори, правни документи и др.
 2. За електронно предаване на документи в рамките на Електронната система за обществени поръчки (SEAP).
 3. Във връзка с ANAF, CNAS, ITM, ONRC, Държавен вестник, Централен депозитар, CNVM.
 4. За доклади до Комисията за надзор на частната пенсионна система (CSSP).

 


Още по темата