bg | ro | en |

Предприемачество

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ПРЯК ПЪТ КЪМ УСПЕХА


Източници на финансиране:
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, България


  • „Откривател на новости“
  • „Човек, който вижда възможности в ситуация, в която други се отказват“
  • „Посредник, който влага малко средства и получава добра печалба“

Тези определения дават ученици от пети клас в отговор на въпроса „Какво е предприемач?“. Убедени, че предприемачеството е начин на мислене, поведенческа култура и пряк път към успеха решихме, че е важно да сподели знания и опит с тези, които искат да направят крачката към собствен бизнес.

Кратко описание:

Проектът „Предприемачество – пряк път към успеха“ има за цел да улесни стартирането на независима икономическа дейност от безработни/неактивни или заети хора от Северен централен планов район, които имат нагласата, идеята и желанието да започнат собствен бизнес.

Най-често бъдещите предприемачи се нуждаят от знания по финансови, законодателни и маркетинг теми, липсва им и информация за това как могат да финансират идеята си и се страхуват от провал. За да задоволи тези нужди, проектът осигури набор от безплатни обучения, разделени на 10 тренировъчни модула, както и индивидуални консултации в областта на предприемачеството.

След провеждането на информационна кампания и 9 мотивационни срещи в Свищов, Русе, Разград, Силистра, Габрово и Велико Търново бяха формирани 6 групи от бъдещи предприемачи. Обучението започна през месец март 2019 г. и включва теми, жизненоважни за успеха на всеки начинаещ предприемач. Курсът е разделен на две части. В първата - Основи на бизнес предприемачеството - нашите експерти споделят базови знания по икономика, необходими за всеки, който започва да развива собствен бизнес - как бъде привлечен капитал, защо финансовото планиране е толкова важно и как да бъдат управлявани разходите. Втората част е посветена на стартирането на бизнес – от идеята до нейната реализация. Дискутират се теми като ролята на маркетинга и неговите онлайн измерения, иновациите и предимствата, които носи отговорният бизнес.

Повече от 100 човека завършиха специализираните практически курсове и бяха представени пред бизнеса и предприемаческите среди чрез различни интерактивни методи.

По време на обученията изкристализираха и конкретни бизнес идеи, които в заключителния етап на проекта ще бъдат допълнително разработени с помощта на ментори - мениджъри и квалифицирани специалисти от различни сектори.

В края на проекта очакваме поне 12 от новообучените предприемачи да започнат собствена дейност. Останалите ще бъдат натрупали значителни знания в сферата на финансите, маркетинга и българското законодателство, които ще са им от полза в бъдещото им професионално развитие.

Период на изпълнение: юли 2018 - юли 2020