bg | ro | en |

Новини назад

Европейска директива защитава лицата, подаващи сигнали за нарушения

13.07.2021

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров & Ко.“ представя основни моменти от Директива (ЕС) 2019/1937, свързана със защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на ЕС. Статията е подготвена от Добрина Павлова и Александър Лешев със съдействието на Петя Станкова и е публикувана в сайта на дружеството.

Защитата, установена в Директивата се отнася до лицата, които подават сигнали за нарушения в области като обществени поръчки; финансови услуги, продукти и пазари,  предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасност на продуктите и на транспорта; опазване на околната среда; обществено здраве; защита на потребителите и др.

Защитата се разпростира както по отношение на работници и служители по трудови правоотношения, така и по отношение на съдружници и акционери, лица, участващи в управленски органи, самонаети лица, изпълнители, подизпълнители, доставчици, служители на контрагенти на нарушител и т.н. Освен това, от защитата могат да се ползват и хора, чиито трудови правоотношения са приключили или са кандидати за работа.

Директивата осигурява защита срещу предприети ответни действия с цел отмъщение (временно отстраняване от длъжност, тормоз, понижаване в длъжност, налагане на дисциплинарно наказание и др.) както спрямо самите сигнализиращите лица, така и към техни  помощници, колеги, роднини, свързани с работодателя на сигнализиращото лице, клиента или получателя на услугите.

В пълната статия екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров & Ко.” отговаря на въпроси като: Необходимо ли е нарушението, за което се сигнализира, да е вече извършено? Как се сигнализира за нарушение, за да може подаващият сигнала да се ползва от защита? и др.

България следва да приеме национални правила в изпълнение на Директивата в срок до 17 декември 2021г., а екипът на „Георгиев, Тодоров & Ко.” остава на разположение за съдействие и допълнителна информация, свързани с прилагането на документа.


Още по темата