bg | ro | en |

Новини назад

Общо събрание на фирмите от Българо-румънска палата

23.08.2021

Управителният съвет на Българо-румънска търговско-промишлена палата кани компаниите, членуващи в организацията на Общо събрание, което ще се проведе на 23 септември 2021 г. от 14:00 часа в гр. София, София Еърпорт Център, бул. „Христофор Колумб“ № 64. След него ще се състои нетуъркинг с партньорски фирми и организации.

Дневният ред на събранието включва:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Българо-румънска търговско-промишлена палата за периода от предишното Общо събрание, доклад на Контролния съвет и освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през отчетния период;
  2. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2020 г.;
  3. Вземане на оперативни решения – промяна в размера на годишния членски внос на БРТПП;
  4. Частичен избор в Управителния съвет – избор на нов член на УС;
  5. Разни.

Запазете датата в календара си и потвърдете участието си като попълните регистрационния формуляр. В случай че представляващото лице на компанията членка не може да участва лично в събранието, то може да упълномощи свой представител чрез пълномощно, за което не е необходима нотариална заверка.

Ще имате възможност да представите бизнеса си както пред членовете на организацията, така и пред специално поканени партньори, с които можете да намерите допирни точки.

Представители на екипа на адвокатско дружество "Гугушев и партньори" ще бъдат на събитието и ще отговарят на индивидуални въпроси, поставени от участниците.

Предвид динамичната обстановка не изключваме провеждането на събитието в хибриден или в изцяло онлайн формат. Ще се съобразим с всички предписания на здравните власти и ще ви информираме допълнително за евентуални промени.


Още по темата