bg | ro | en |

ГРЕНДЕЛ

ГРЕНДЕЛ - ЗЕЛЕН И ЕФЕКТИВЕН ДУНАВСКИ ФЛОТ


Източници на финансиране:
Дунавска транснационална програма 2014-2020


Кратко описание:

Съществуват значителни бариери пред приспособяването на Дунавския вътрешноводен флот към предстоящите европейски цели за вътрешноводния транспорт и околната среда. Някои от факторите, които допринасят за тези бариери включват: дългият жизнен цикъл на плавателните съдове; високите инвестиционни разходи; ниският капацитет за реинвестиране на дунавските оператори; недостатъчната информация за зелените технологии, както и липсата на публични действия и стимули.

Проект ГРЕНДЕЛ подкрепя дунавските корабни оператори, както и техните публични партньори, в модернизацията на сектора. ГРЕНДЕЛ разглежда различни въпроси от модернизацията на флота: използването на нисковъглеродни и алтернативни горива; намаляването на емисиите на въздушни замърсители и на цялостното енергийно потребление. Усилия са насочени към по-добрата интеграция на дунавския вътрешноводен транспорт в логистичните вериги чрез нови услуги, осигуряване на дигитални данни, както и специализирани инструменти, които да подобрят ефективността на корабните оператори. Цялостната цел на проекта е да се подобри екологичността и икономическото представяне на дунавския флот. Това ще се постигне чрез изпълнението на три специфични цели:

1. Трансфер на ноу-хау за дунавските корабни оператори с помощта на интензивно международно сътрудничество между частни и публични заинтересовани лица и дейности по целеви трансфер на ноу-хау, за да се преодолеят съществуващите разлики в знанието, липсата на дейности и отсъствието на инструменти за внедряване на иновативни решения.

2. Разработване на новаторски технически концепции за плавателни съдове и подобрени процеси за управление на транспорта и логистиката от корабните оператори, с цел подсилването на конкурентната позиция на вътрешноводното корабоплаване и експлоатирането на пазарния му потенциал.

3. Подкрепа за развитието на благоприятна регулаторна рамка и специално разработени мерки за обществена подкрепа чрез въвеждането на схема за държавна помощ и иновативни финансови инструменти, ясно насочени към нуждите на сектора.

Период на изпълнение: юни 2018 - ноември 2020

Бяха обсъдени възможностите за прилагане на зелени технологии в речното корабоплаване