bg | ro | en |

GROWS

Преминаване към зелена икономика чрез устойчиво обучение по управление на отпадъците в сектора на професионалното образование и обучение (ПОО)

https://projectgrows.eu/


Източници на финансиране:
ЕРАЗЪМ+


Управлението на отпадъците се превърна в актуална тема напоследък поради огромното количество отпадъци, произвеждани в Европа. Необходима е промяна, която може да бъде постигната чрез подход "отдолу нагоре" чрез ПОО и интегриране на екологичните проблеми, свързани с управлението на отпадъците.

Проектът GROWS има за цел да повиши осведомеността и да овласти сектора на ПОО за значението на устойчивото управление на отпадъците и околната среда. Проектът същевременно цели да подобри капацитета на доставчиците на ПОО/обучителите за изпълнение на дейности в областта на екологичното образование с акцент върху устойчивото управление на отпадъците, както и да повиши нивата на компетентност на доставчиците на ПОО за изготвяне и прилагане на план за действие за екологично образование.

Целите на GROWS са:

1. Изграждане на капацитета на доставчиците на ПОО за прилагане на практики за устойчиво управление на отпадъците в областта на екологичното образование чрез интерактивна платформа за електронно обучение с игри

2. Подобряване на компетенциите на доставчиците на ПОО за изготвяне и прилагане на план за действие в областта на екологичното образование чрез участие в програмата за обучение

3. Повишаване на осведомеността на доставчиците на ПОО и учащите се относно значението на намаляването на отпадъците

4. Разработване на иновативни педагогически учебни материали и ресурси за сектора на ПОО с цел насърчаване на екологичната осведоменост и подобряване на екологичните умения на учащите в ПОО, съобразени с GreenComp

Основните целеви групи на проекта са доставчиците на ПОО/обучителите, учащите се в ПОО и създателите на политики/неправителствените организации и по-широк кръг заинтересовани страни.

Българо-румънската палата е сред участниците в проекта.

Период на изпълнение: 01.12.2023 – 30.11.2025