bg | ro | en |

ИННОБРИДЖ

ИННОБРИДЖ
ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНА БИЗНЕС МРЕЖА ЗА ИНОВАЦИИ

www.innobridge.org


Източници на финансиране:
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013


Кратко описание:

Главните цели на проект Иннобридж бяха:

1. Да допринесе за съвместното развитие на устойчива социално-икономическа трансгранична зона с благоприятен имидж 
2. Да сближи хора, общности и икономики, за да изградят интегрирана зона за сътрудничество, използваща иновативния им потенциал

Специфичната цел на проекта беше да стимулира трансграничното сътрудничество между университети, изследователски институти и бизнеса чрез развитието на общ модел за бизнес иновационна мрежа и увеличаването на капацитета за успешно сътрудничество.

Целта на проекта бе постигната чрез прилагането на специфичен подход от 3 стъпки за определяне на различните целеви групи и даването на съвети на новаторите в зависимост от етапа на развитие на идеята им; наставничество за най-обещаващите идеи и подкрепа през целия процес на превръщането им в реален продукт/услуга. Цялата дейност целеше да покрие и отговори на нуждите на всичките три участващи групи и да ги насърчи да си взаимодействат.

В резултат на проекта беше създаден Център за бизнес и иновации, който в момента е член на EBN – европейска мрежа от приблизително 150 сертифицирани бизнес и иновационни центрове и 100 други организации, които подкрепят развитието и растежа на иновативни предприемачи, стартъпи и МСП. EBN е също и общност от професионалисти, чиято всекидневна работа помага на тези бизнеси да растат по най-ефективния и устойчив начин. Проектът бе изпълнен в партньорство с две други български и румънски асоциации.

Период на изпълнение: септември 2010 - март 2012