bg | ro | en |

ИННОБРИДЖ

Наименование на проекта: ИННОБРИДЖ – Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации

Финансираща програма: Romania-Bulgaria Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013, EC ERDF

Кратко описание:

Главни цели

• Да допринесе за съвместното развитие на устойчива социо-икономическа трансгранична зона с благоприятен имидж 
• Да сближи хора, общности и икономики за изграждане на интегрирана зона за сътрудничество, използваща иновативния си потенциал

Специфични цели:

Да стимулира трансграничното сътрудничество между университети, изследователски институти и бизнеса чрез развитието на общ модел за бизнес иновационна мрежа и увеличаването на капацитета за успешно сътрудничество.

Проектът беше фокусиран изцяло върху стимулирането на трансграничното сътрудничество между университети, изследователски институти и бизнеса. Целта бе постигната чрез специфичен подход от 3 стъпки за определяне на различните целеви групи и осигуряване на помощ за новаторите в зависимост от етапа на развитие на идеята им; наставничество за най-обещаващите идеи и подкрепа през целия процес на превръщането им в реален продукт или услуга. Цялата дейност се стреми да покрие и отговори на нуждите на всичките три участващи групи и да ги насърчи да си взаимодействат.

Сайт на проектаinnobridge.rcci.bg

Период на осъществяване: септември 2010 – февруари 2011

Партньори:

Русенска търговско-индустриална камара 
Телефон: +359 82 825875 
Факс: +359 82 825873 
Е-mail: info@rcci.bg

Център за консултация и управление на проекти – ЕВРОПРОДЖЕКТ, Слатина 
Телефон: +40 249 410 994 
Факс: +40 249 410 994 
E-mail: office@europroject.org.ro