bg | ro | en |

LearnGen

МЕНТОРСТВО И ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА

www.learngen.eu


Източници на финансиране:
ЕРАЗЪМ+


В следващия половин век в Европа се очаква хората в пенсионна възраст да бъдат двойно повече от тези в трудоспособна. И двете групи (млади и възрастни) се нуждаят една от друга, за да споделят умения и опит, да се учат от различията си и да преодоляват дистанцията по между си. Съвместното учене е един от начините за скъсяване на разстоянието между поколенията, за намаляване на конфликтите между тях и в крайна сметка отпадане от пазара на труда заради липса на умения от някоя група.

За проекта:

Проектът LearnGen има за цел да помогне както на по-възрастните работници във фирмите, така и на младите, да развият такива умения за справяне с работата, учейки се едни от други. Работодателите обикновено предлагат на младите си служители повече възможности за обучение, отколкото на възрастните им колеги. От друга страна младежите нямат житейския опит на възрастните, често им липсват ценности и меки умения, които могат да им помогнат в различни ситуации – не само в работата, но и извън нея.

LearnGen ще подпомогне развитието на умения в двете групи – да преподават едни на други и да се учат едни от други, и така да бъдат по-малко уязвими от професионалните предизвикателства пред тях. По време на проекта по-възрастните участници ще наставляват по-младите си колеги да развиват умения като стратегическо и критично мислене, решаване на проблеми, умения за общуване. От своя страна младите работници ще обучават по-възрастните от тях на дигитална компетентност и развитие на медийна грамотност. Те ще споделят цифрови умения и начини за справяне с технологичните предизвикателства.

Цели на проекта:

  1. Подкрепа за възрастните и за младите работници да развият основни умения, необходими за преподаване и учене един от друг;
  2. Насърчаване на общуването между поколенията и подобряване на достъпа им до обучение;
  3. Подкрепа за МСП при разработването и прилагането на ефективни приобщаващи политики и практики;
  4. Изграждане на компетентности за разработване на менторски обучителни програми;
  5. Преодоляване на несъответствията между притежаваните и необходимите умения.

В проекта ще участват 10 младежи до 30 години и 10 техни колеги на възраст над 50 години. Опитът ще бъде споделен с около 200 мениджъри от малки и средни предприятия. Българо-румънска търговско-промишлена палата е водещ партньор, а в консорциума на проекта са организации от Ирландия, Португалия, Кипър, Чехия и Гърция.

Период на изпълнение: 01.12.2020 – 30.11.2022