bg | ro | en |

Новини назад

Пазарен потенциал и ограничения в региона на ЦИЕ

06.06.2022

Инвестиционният план за устойчива Европа, инвестиционният стълб на Европейския зелен договор, има за цел да мобилизира поне 1 трилион евро допълнителен частен и публичен капитал за проекти за възобновяема енергия през следващото десетилетие[1]. Наличието на широкомащабни проекти, в които да се инвестира е от съществено значение за успешното постигане на целите в областта на климата и енергията. Въпреки това публичните власти, фирмите и хората често нямат умения и капацитет за създаване, изпълнение и финансиране на амбициозни проекти за устойчива енергия[2]. Общата концепция на проекта SEIFA е да координира и подкрепя действия за създаване на оперативни финансови механизми и агрегатори на проекти за инвестиции в устойчива енергия към индустриални проекти в целия регион на Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

По-силна диверсификация на финансовия сектор в региона на ЦИЕ

Икономиката на страните от ЦИЕ разчита почти изцяло на банкова финансова система и тя се явява ограничение за растежа. Капиталовият фонд в ЦИЕ е по-малко от 50% от средния за ЕС, а  инвестиционната разлика е особено видима в частния сектор. В някои страни от ЦИЕ, като Словакия, почти 75% от общите инвестиции идват от публичния сектор, който не може да поддържа нарастващата нужда от финансиране. Следователно е необходима по-силна диверсификация на финансовия сектор[3].

Четири фактора, които влошават инвестиционната разлика

Малко вероятно е недостигът на инвестиции да бъде устойчив в дългосрочен план без отрицателни последици за растежа. Няколко фактора предполагат, че тази празнина ще продължи и в бъдеще:

  • Капиталовите вложения на страните от ЦИЕ остават доста под средните за ЕС и нивото на инвестициите все още е по-ниско от това, което се наблюдава в страните, които успешно са преминали от среден към висок доход. Наваксването ще изисква дълъг период на по-високи инвестиции.
  • Инвестициите все още са под нивото отпреди кризата в редица страни от ЦИЕ. Все още не се знае дали това е постоянен или временен фактор, но кризата доведе до увеличаване на рисковите премии и западноевропейските страни са по-внимателни.
  • Напредъкът в реформите се забавя или дори се обръща в много страни от ЦИЕ.
  • Сегашната геополитическа ситуация засилва тези проблеми, което прави още по-необходимо постигането на енергийна сигурност и преодоляването на нуждата от изкопаеми горива от чужди страни.

Комбинацията от ниска рентабилност, ниска привлекателност на банковите заеми и ограничени собствени ресурси доведоха до това, че компаниите до голяма степен не желаят да преминат към възобновяема енергия в своите производствени процеси. Интегрирането на финансирането в политиката за климата и енергетиката се превърна в централно предизвикателство за правителството не само в региона на ЦИЕ, но и по целия свят.

Пазарен потенциал на региона на ЦИЕ

Внедряването на възобновяема енергия в индустриалните процеси има голям потенциал за страните от ЦИЕ. Компаниите за енергийни услуги могат да включват изпълнение на проекти за енергийна ефективност заедно с проекти за възобновяема енергия, в много случаи на базата на „до ключ“. За да развият напълно потенциалните капиталови инвестиции за енергийни услуги, компаниите трябва да подобрят кредитния си рейтинг и да помогнат с търговско финансиране, което позволява по-мащабни инвестиции[4]. Силни местни екипи, със значителен капацитет на място, демонстрираха, че могат да помогнат на инструмент за дялово участие да окаже силно въздействие и да постигне целите си, особено в дългосрочна перспектива за развитие[5]. По този начин проектът SEIFA поставя силен акцент върху изграждането на капацитет и подкрепата за регионални и национални агрегатори на проекти, както и създаването на нов оперативен финансов механизъм специално за проекти за устойчива енергия в региона на ЦИЕ.

 

[1] RE NEWS. Retrieved at 01/08/2020 from: https://renews.biz/59539/investors-shell-out-19bn-on-new-european-wind/

[2] COM(2016) 860 final. ANNEX 1 Accelerating clean energy in buildings. Clean Energy For All Europeans

[3] Deutsche Borse Group. Trading venues. Retrieved at 1/08/2020 from: https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/regulation/regulatorydossiers/mifid-mifir/mifid-mifir-virtual/mifid-i-to-mifid-ii/market-structure/trading-venues

[4] European Investment Bank (2015). State of play – Financial Instruments in Croatia. ESIF fi-compass

[5] European Investment Bank (2018), Slovenia Overview. https://www.eib.org/attachments/efs/eibis_2018_slovenia_en.pdf


Още по темата