bg | ro | en |

METAVERSE ACADEMY

METAVERSE ACADEMY, посветен на бъдещите умения в областта на AR/VR/XR технологиите


Източници на финансиране:
ЕРАЗЪМ+


Технологиите за разширена реалност (AR), виртуална реалност (VR) и смесена реалност (XR) се развиват бързо и стават все по-актуални в различни сектори. Такива технологии се внедряват в отрасли като здравеопазване, образование, игри и развлечения, но и много други индустрии са на път да ги използват.

Проектът METAVERSE ACADEMY ще подкрепи академичното и професионалното обучение по отношение на уменията, свързани с технологиите, които позволяват пълно потапяне в преживяването (имърсив технологии).

Целите на METAVERSE ACADEMY са:

1. По-добра конкурентоспособност на хората, живеещи в страни от ЕС, във връзка с уменията, които са им необходими за имърсив технологиите.

2. По-лесно адаптиране на такива технологии в различни случаи от практиката. Това би било възможно чрез сътрудничество между бизнеса и академичните среди, включително обучение и насърчаване на предприемаческия дух на студентите като целеви бенефициенти.

Българо-румънска търговско-промишлена палата е сред участниците в проекта.

Период на изпълнение: 01.02.2024- 31.01.2027