bg | ro | en |

Насърчаване на партньорското управление

Нaсърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда


Източник на финансиране:
Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020


Българо-румънска палата и Община Русе са партньори в проекта, чиято основна идея е да насърчи по-доброто взаимодействие между местната власт и бизнеса в сферата на местно икономическо развитие, насърчаването на инвестиционната активност и привличането на инвеститори в региона.  

Планираме да се направи обхватен анализ на съществуващия потенциал на община Русе, да се оценят наличните ресурси от гледна точна на възможността за привличане на инвестиции. Ще има анкетно проучване сред различни категории компании на местно, национално и международно ниво за инвестиционните им нагласи, ще се изследват добри практики и модели, които могат да бъдат успешно приложени.

В резултат на дейностите ще бъде разработена Концепция в подкрепа на инвестициите, която да бъде използвана от местната власт. А в края на проекта ще се проведе мащабен инвестиционен форум.

Стойност: 59 589,00 лв. на базата на договор № BG05SFOP001-2.025-0092-С01, от тях  50 650,65 лв. европейско съфинансиране и 8 938,35 лв. национално съфинансиране.

Период на изпълнение: 08.2022 г. – 08.2023 г.