bg | ro | en |

Новини назад

Подобряване на потенциала на сектора на социалната икономика

18.12.2023

Появата на социални предприятия във всички европейски страни и извън тях е показател за завоя към по-приобщаващи и устойчиви икономики. Тези сравнително нови начинания се стремят да решат належащи социални и екологични предизвикателства, като същевременно генерират осезаема икономическа стойност. Въпреки националните различия и местните особености съвременните обществени проблеми в повечето европейски страни показват сходни тенденции, които включват все по-важната роля на социалните предприятия за постигане на значима и трайна промяна.

В този контекст партньорите по проекта EMPOWER създадоха политически документ, озаглавен „Изграждане на устойчив сектор на социалните предприятия“, след провеждане на фокус групи, индивидуални интервюта, обратна връзка от участниците във всички събития по проекта, както и от собствения си опит. Документът съдържа изводи от практиката на социалните икономики, очертаващи факторите, които влияят върху техния успех и провал, предизвикателствата, пред които са изправени социалните предприятия, както и постиженията. Той също така формулира препоръки както към практиците, така и към политиците за подобряване на устойчивостта на сектора на социалната икономика. В допълнение документът включва описание на най-добрите практики от участващите в проект EMPOWER страни – България, Кипър, Ирландия, Гърция, Италия и Португалия.

В това съобщение публикуваме 4 графики от политическия документ на проект EMPOWER, които илюстрират факторите на положителното и негативното въздействие върху социалните предприятия, както и препоръки към практиците и политиците.

Можете да свалите и да прочетете пълния текст на документа, наличен на 5 езика, тук.

Графика 1. Фактори за успеха на социалното предприятие
 

    Графика 2. Предизвикателства пред социалните предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 3. Препоръки за практиците

 

 

Графика 4. Препоръки за политиците


Още по темата