bg | ro | en |

Събития назад

Покана за Общо събрание на членовете на БРТПП

28.04.2024

Имаме удоволствието да Ви поканим на Годишно общо събрание на членовете на Българо-румънска търговско-промишлена палата, което ще се проведе на 30 май 2024 г. (четвъртък) от 9:30 ч. в София, Гранд хотел "Милениум", зала "Моцарт".

Събранието ще протече в следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на БРТПП за периода от предишното Общо събрание, доклад на Контролния съвет и освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през отчетния период;
  2. Приемане на годишния финансов отчет на БРТПП за 2023 г.;
  3. Приемане на нов устав на БРТПП;
  4. Промяна на членския внос на БРТПП;
  5. Избор на нови членове на Управителния съвет на БРТПП.
  6. Разни.

Регистрацията на членовете и упълномощените представители ще започне в 09:00 ч. в деня на провеждане на събранието. Регистрирането се извършва срещу представяне на документ за самоличност, както и писмено пълномощно за пълномощниците.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, един час след първоначално обявения – в 10:30 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове. 

Каним всички членове да присъстват, а при невъзможност – чрез представител, снабден с писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете в офиса на БРТПП по неговото седалище.


Още по темата