bg | ro | en |

DANTE

DANTE
ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCEDURILOR ŞI PROCESELOR ADMINISTRATIVE LEGATE DE TRANSPORTUL PE DUNĂRE

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dante


Program de finanțare:
Programul transnațional de cooperare „Dunărea“ 2014-2020


Începând de la 1 ianuarie 2017 Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro-Română a început implementarea proiectului „DANTE – Îmbunătăţirea procedurilor şi proceselor administrative legate de transportul pe fluviul Dunăre”.

Proiectul se implementează cu susţinerea financiară a Programului de cooperare transnaţională „Dunărea” 2014-2020 şi este cu o durată de 30 de luni. Parteneri în proiect sunt peste 20 de organizaţii şi firme din 10 ţări.

Motivele pentru elaborarea proiectului DANTE sunt numeroasele bariere administrative legate de realizarea navigaţiei pe Dunăre şi care decurg din diferenţele în legislaţia fiecărei ţări riverane căii navigabile.

Obiectul principal al proiectului DANTE este prevenirea acestor obstacole şi bariere într-o modalitate coordonată şi transnaţional integrată. Ideea urmăreşte concepţia „Un fluviu – aceleiaşi reguli” – armonizarea regulamentelor normative şi legislaţia pe toată lungimea căii navigabile, inclusiv pe afluenţii navigabili ai fluviului.

Acest lucru se va efectua prin realizarea unei serii de activităţi: 1. Studierea, strângerea şi analiza informaţiilor privind obstacolele şi barierele birocratice la nivel naţional. Discutarea problemelor şi soluţiilor cu organele competente la nivel naţional şi internaţional. Desfăşurarea întâlnirilor cu părţile interesate din sectorul public şi privat. Generalizarea rezultatelor, întocmirea rapoartelor după state. Desfăşurarea întâlnirilor internaţionale ale grupurilor de lucru. Identificarea bunelor practici şi elaborarea direcţiilor şi recomandărilor. Generalizarea datelor într-un raport Consolidat. 2. Crearea platformei internet DANTE care va reprezenta un instrument digital comun efectiv pentru raportarea barierelor administrative şi ale practicilor bune, precum şi includerea părţilor interesate din sectorul public şi privat.

Prin aceasta se va implementa în mod sistematic proceduri pentru consultanţe cu părţile interesate în privinţa actelor normative şi legale ale administraţiei publice care sunt de importanţă pentru Transportul pe căile navigabile interne (TCNI). Utilizatorii TCNI vor avea acces la informaţie privind procesele şi procedurile în vigoare pe tot lanţul de transport pe fl. Dunăre. Acest lucru va rezulta în creşterea competitivităţii lor şi oferirea unor servicii ecologic curate.

Pe perioada elaborării proiectului va fi elaborată o Strategie de Comunicare. Se vor elabora materiale promoţionale şi de informare referitoare la proiect – afişe, broşuri etc. Se vor desfăşura o serie de întâlniri şi evenimente de informare. CCIBR este partenerul direct responsabil cu realizarea acestei părţi din proiect.

DANTE va funcţiona ca o reţea inteligentă de părţi interesate, susţinute de Strategia UE privind Regiunea Dunării / Axa prioritară 1A care are drept scop îmbunătăţirea mobilităţii şi multimodalităţii prin căile interne navigabile (EUSDR / PA1A) şi de părţile respective naţionale, pentru asigurarea unor condiţii mai bune de transport pe căile interne navigabile. În realizarea proiectului vor fi atraşi activ organele naţionale şi europene, organizaţiile internaţionale, ale căror activitate este legată de reglementarea transportului prin navigaţie pe Dunăre.

Se preconizează că implementarea proiectului va rezulta într-un management mai bun al acestei infrastructuri centrale europene de transport oferită de natură şi în reducerea cheltuielilor de logistică a domeniilor de bază care depind de transportul pe căi navigabile, pentru a-şi spori competitivitatea pe plan global.

Subvenţia pentru proiect se ridică la 100%. Bugetul total aprobat al proiectului: 1.986.786 EUR Inclusiv bugetul CCIBR: 141.000 EUR Inclusiv: Finanţare din partea UE: 119.935 EUR Finanţare de la bugetul de stat: 21.165 EUR

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dante

Parteneri:

Perioada de implementare: 01.2017 - 06.2019