bg | ro | en |

SIS-SME

SIS-SME: Използване на EduZines – интерактивни, трансмедиални обучителни материали за смартфони – за изграждане на стратегически иновативни умения за МСП

http://sissme.eu/bg/


Източник на финансиране:
ЕРАЗЪМ+


Проектът SIS-SME разработи обучителна програма за иновационни стратегии, предназначена за мениджъри и собственици на бизнес, за да подкрепи постепенното им възстановяване от въздействието на Covid-19. Всички обучителни материали са в серии от SIS-SME EduZines, които са специално създадени във формат за мобилно обучение през смартфони. Участниците в проекта се съсредоточиха върху изграждането на стратегически иновационни умения за МСП, за да гарантират, че мениджърите и собствениците на бизнес са добре информирани и оборудвани за използването на потенциала на постоянно възникващите възможности в дигиталния свят. По проекта преподаватели в ЦПО бяха обучени за иновационните стратегии, които се прилагат в сектора на МСП. Те развиха педагогическите и дигиталните си умения, които им помогнаха да използват потенциала на онлайн обучението за предоставяне на висококачествени услуги в условията на Covid-19, когато традиционните методи на обучение нямаше как да бъдат прилагани.

Период на изпълнение: септември 2021-март 2023 г.