bg | ro | en |

Събития назад

Конференция на заинтересованите страни 2020 за Общия дневен ред за Черно море

03.12.2020

Регионалната конференция на заинтересованите страни за Общия дневен ред за Черно море ще се проведе онлайн в четвъртък, 10 декември 2020 г. от 10:00 до 13:15 ч. Събитието предоставя изключителна възможност за всички заинтересовани страни да се включат активно в синтезирането на перспективни проекти в областта на синята икономика.

  • Това е първото регионално събитие след май 2019, когато в Букурещ бе подписана от министри на черноморските държави Декларация за Общ дневен ред за Черно море като уникална рамка за регионално сътрудничество в областта на синята икономика.
  • В рамките на тазгодишното председателство от страна на България, събитието има за цел да привлече и ангажира всички заинтересовани страни от региона в сложния процес на идентификация и концептуализиране на ключови проекти в подкрепа на Общия морски дневен ред, отчитайки както въздействието на пандемията COVID-19, така и възможностите за възстановяване, които да доведат до стабилно и устойчиво развитие на синята икономика в региона.
  • По време на паралелни сесии ще бъдат обсъдени конкретни идеи за проекти в три основни сектора на синята икономика в Черно море (i) крайбрежен и морски туризъм, (ii) морски транспорт и (iii) рибарство и аквакултури. Цифровизацията и кръговата икономика (намаляване на отпадъците в морето) ще бъдат разглеждани като хоризонтални и междусекторни възможности.

Съдържанието на паралелните сесии е разработено в сътрудничество с проекта на SRIA (Стратегически дневен ред за научни изследвания и иновации в Черно море) Black Sea CONNECT.

На 10 декември 2020 г. българската координация на Общия морски дневен ред за Черно море организира ежегодното събитие за ангажиране на заинтересованите страни от региона в обсъждане на конкретни идеи, които могат да станат основа за изготвяне на ключови проекти в областта на синята икономика през следващите години, които отчитат въздействието и на настоящата пандемия.

Конференцията на заинтересованите страни 2020 за Общия дневен ред за Черно море е първата регионална среща, организирана след подписването на Министерската Декларация в Букурещ през май 2019 г. и стартиралата през февруари реализация на Общия морски дневен ред за Черно море, в рамките на годишна координация от страна на България.

Конференцията стъпва на резултатите от предходното регионално събитие на заинтересованите страни, проведено в Истанбул през март 2019 г. Очакваният резултат от настоящата конференция е набор от потенциални проектни идеи, които да подпомогнат изпълнението на Общия морски дневен ред за Черно море.

Настоящата обстановка обаче е специфична и задължава страните от Общия морски дневен ред да вземат под внимание въздействието на пандемията COVID-19 при идентифициране на потенциални проекти така, че да се подпомогне стабилното и устойчиво развитие на секторите на синята икономика в региона.

Целта на предстоящата конференция на заинтересованите страни 2020 г. е в светлината на сегашната обстановка да се обсъдят съвестно и актуализира наборът от теми и проекти, изведени като приоритетни през 2019 г. – с оглед на перспективите и устойчивостта на синята икономика през следващите години.

В този контекст сътрудничеството със Стратегическия дневен ред за научни изследвания и иновации в Черно море и проекта CONNECT е от първостепенно значение за водещите проекти.

Конференцията представлява ценна платформа за всички заинтересовани страни да споделят свой опит и принос в реализирането на този дневен ред, отчитайки регионалните специфики. Събитието се основава на т.нар. колективен подход „отдолу-нагоре“, при който националните координатори на Общия морски дневен ред и всички заинтересовани страни и участници в синята икономика - публични власти, академични среди, бизнес, гражданско общество – определят заедно водещите проекти.

Конференцията е структурирана около три основни елемента:

  • Първият панел представлява дискусия на високо ниво за предизвикателствата и възможностите за стабилна и устойчива синя икономика в Черно море в новите условия на пандемия.
  • Следват паралелни дискусии за потенциални проекти в рамките на три специфични тематични области: крайбрежен и морски туризъм, морски транспорт, рибарство и аквакултури. Това са едни от най-важните сектори за региона по отношение на брутната добавена стойност и заетостта, които са пострадали най-силно в резултат на COVID-19. Дигитализацията и кръговата икономика ще се разглеждат като хоризонтални тематики във всяка от секторните дискусии като двигатели за стимулиране на устойчивото развитие.
  • Като последен, но ключов елемент, конференцията ще обсъди различните възможности за финансиране.

Работен език на конференцията - английски.

За регистрациятук

За допълнителна информация по темата, моля пишете на: office@marinecluster.com

 


Още по темата