bg | ro | en |

STAY CONNECTED

Насърчаване на дигиталното и социално приобщаване чрез хибридни работни места

https://stayconnectedproject.eu/


Източници на финансиране:
ЕРАЗЪМ+


Различни проучвания показват, че голяма част от хората предпочитат хибриден подход към работата, с гъвкавост и възможност да разпределят времето си между дома и работното място. Хибридният модел на работа се превръща в норма на повечето работни места, като служителите разпределят времето си между офиса и работата от разстояние. Въпреки че това осигурява свобода и гъвкавост за служителите, хибридният модел е предизвикателство за работодателите, които трябва да се уверят, че всички са продуктивни, ангажирани и се чувстват част от приобщаващата култура.

STAY CONNECTED има за цел да помогне на мениджърите, ръководителите на екипи и специалистите в областта на човешките ресурси да придобият подходящи компетенции и знания за това как да включват и улесняват хибридните модели на работа, за да насърчават цифровото и социалното приобщаване на всички служители, като в същото време поддържат и дори подобряват мотивацията на своите екипи.

Целите на STAY CONNECTED са:

1. Да осигури на всички служители възможност за активно участие, независимо дали са на място или работят от разстояние;

2. Да се установят норми на работното място, като се гарантира, че всички в организацията са запознати с тях и разполагат с необходимата подкрепа и обучение, за да ги спазват;

3. Да се разработят иновативни, висококачествени учебни материали/ресурси за мениджърите/специалистите по човешки ресурси с цел насърчаване на социалната свързаност в хибридната работа;

4. да се изгради капацитет у мениджърите/специалистите по ЧР за насърчаване на цифровата и социалната свързаност на целия персонал в хибридна работна среда.

Основните целеви групи на проекта са мениджърите и специалистите по човешки ресурси, както и преподавателите в областта на ПОО. Българо-румънската търговско-промишлена палата е водещ партньор в международния консорциум, който работи по изпълнението на проекта.

Период на изпълнение: 01.12.2023– 30.11.2025