bg | ro | en |

Новини назад

Новостите в данъците и осигуряването в България

04.01.2021

През месец декември в няколко броя на Държавен вестник бяха обнародвани измененията за 2021 г. в счетоводството, данъците и осигуряването. По-долу са обобщени по-важните промени.

1. Удължени срокове за подаване на декларации и внасяне на данъци

  • Годишните данъчни декларации на предприятията ще се подават от 1 март до 30 юни на следващата година. В същия срок ще се плащат и данъците по тях.
  • Срокът за публикуването на годишните финансови отчети става 30 септември на следващата година, а за декларацията за неактивност – до 30 юни на следващата година.
  • Физическите лица, които подадат годишната си данъчна декларация до 31 март по електронен път, ползват отстъпка 5% върху данъка за довнасяне, при условие че нямат публични задължения.

2. Авансови вноски за корпоративен данък

Авансовите вноски се правят върху прогнозната данъчна печалба за съответната година, но за определяне на това дали ще се внасят, се вземат предвид нетните приходи от продажби за годината, преди предходната година. Данъчно задължените лица са длъжни да подадат нова декларация по образец за деклариране на авансовите вноски в срок от 1 март до 15 април.

3. Софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

Ползването на СУПТО става изцяло на доброволен принцип. Лицата, които използват софтуер от списъка на НАП ще се ползват от определени данъчни облекчения. За тези, които са избрали СУПТО, но въпреки това използват друг софтуер, невключен в списъка на НАП, се налага глоба.

4. Данъци върху разходите

Необлагаемият размер на ваучерите за храна е повишен от 60 лв. на 80 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице.

5. Ново данъчно облекчение във връзка с ремонт и подобрения

Важи за физическите лица, като от общата годишна данъчна основа се приспадат направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2 000 лв.

6. Данъчни облекчения за деца

Значително се увеличава размерът на данъчните облекчения за деца. Те ще важат за доходи, реализирани през 2021 г. Сумите са: 4500 лв. за едно дете; 9000 лв. за две; 13500 лв. за три и повече деца; за дете с увреждания – 9000 лв.

7. Заплати и осигуровки

Увеличава се размерът на минималната работна заплата (МРЗ) на 650 лв. За осигурителен стаж ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни. Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 650 лв. Променят се минималните осигурителни доходи (МОД) и вноските за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ).

8. Храни и ДДС

Намалената ставка на ДДС от 9% се прилага и за доставка на храна за вкъщи до 31.12.2021 г.

9. Дистанционни продажби по ЗДДС (в сила от 01.07.2021 г.) и промените след Brexit

Още по темата - подробности и разяснения, четете на: https://bit.ly/3hNdeO7
 


Още по темата