bg | ro | en |

Новини назад

Важни промени за физическите и юридическите лица в Румъния

05.01.2021

От началото на 2021 г. в Румъния също влязоха няколко промени, засягащи данъците и осигуровките, дължими от физическите и юридическите лица в страната.

За физически лица:
1. Компаниите могат да предоставят на служителите си, които работят дистанционно, сумата от 400 леи на месец за покриване на домакински разходи (електричество, отопление, вода, закупуване на офис мебели и оборудване) в границите, определени от работодателя чрез трудовия договор или вътрешните разпоредби. За тази сума не се дължат данъци върху доходите и социални вноски, а разходите се приспадат за компанията. От служителя не се изискват подкрепящи документи, които да доказват, че тези разходи са направени.

2. Използването на служебен автомобил за лични цели не се облага с данък, ако фирмата, в която служителите са наети е микропредприятие или плаща специфичен данък в сектор туризъм и ХоРеКа.

3. Крайният срок за подаване на Декларация за данъка върху доходите и вноските за социално осигуряване на физически лица е удължен до 25 май.

За юридически лица:

1. Компаниите, в които 75% от акциите са собственост на едни и същи акционери, могат да съставят една фискална група от гледна точка на облагането на печалбата. Фискалните резултати на фирмите, които са част от съответната група, могат да бъдат облагани с един единствен данък върху печалбата. В случай, че някое от дружествата регистрира отрицателен финансов резултат през съответната година, останалите могат да я компенсират и така групата трябва да заплати данък само върху разликата между  съответната печалба и загуба.

2. Става възможно възстановяването на ДДС по фактури, по-стари от една календарна година, които не са събрани от физическите лица. Изменението засяга особено много сектори като телекомуникации и комунални услуги.

3. Въвежда се възможността за назначаване на упълномощен данъчен представител за задължения по ДДС от лица, които не са регистрирани по ДДС в Румъния. Тази мярка ще насърчи компаниите да внасят стоки в ЕС през Румъния.

4. Увеличен е прагът за кандидатстване по т.нар. "система ДДС при събиране" от 2,25 млн. леи на 4,5 млн. леи. ДДС при събиране е система, която се състои от отлагане както на плащането, така и на приспадането на ДДС до датата на събиране на плащанията от клиентите и доставчиците. За прилагането на мярката има условия - дейността на фирмите да е на територията на Румъния, да са регистритани по ДДС и оборотът им за предходната календарна година да е под 4,5 млн. леи.

5. Всички подаръчни ваучери, предоставени от компания на външни лица, подлежат на облагане с данък от 10%.

6. До 31 март се удължава срокът, в който компаниите, които не са свързали касовите си апарати със системата на Националната агенция за фискална администрация (ANAF), няма да бъдат санкционирани. След това размерът на глобите, които ще бъдат между 8 000 и 10 000 леи.

Още подробности по темата: https://bit.ly/2JJNmWM.


Още по темата